Чувствую себя как дома!

ПРАВИЛА

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eService.pl

Eservice gwarantuje bezpieczeństwo transakcji wykorzystując połączenie szyfrowane poprzez certyfikat TLS 256 bitów (certyfikat TLS 1.2), który zapewnia najwyższy standard bezpiecznej komunikacji.

Płatności można dokonywać także przy użyciu kart kredytowych.

REZERWACJA:

Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania płatności zadatku przelewem, przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.

ANULOWANIE REZERWACJI:

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z naszą recepcją.
Rezerwacje anulowane w ciągu 14 dni przed planowaną datą przyjazdu nie podlegają zwrotowi.

BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia firma eService. Bezpiecznie połączenie zapewnia szyfrowanie poprzez certyfikat TLS 256 bitów (certyfikat TLS 1.2), który zapewnia najwyższy standard bezpiecznej komunikacji. Informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem nie są wykorzystane przez niepowołane osoby.
Dodatkowo eService posiada międzynarodowy certyfikat PCI DSS.
Spełnienie wymogów PCI DSS oznacza, że dane przetwarzane we wszystkich punktach akceptacji takie jak: dane karty oraz numery PIN są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich procedur i standardów. Minimalizuje to ryzyko dokonania oszustw zarówno dla właściciela karty jak i punktu przyjmującego płatność.

REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na nasz adres e-mail: info@aplacelikehome.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest A PLACE LIKE HOME Sp. z o.o., ul. Wiewiórcza 23, 80-126 Gdańsk, Polska.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

DANE OSOBOWE

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@aplacelikehome.pl.

4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 
1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

 d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.