Poczuj się jak w domu!

RegulaMIN


REGULAMIN - A Place Like Home

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu A Place Like Home.

 

§2 DOBA POBYTOWA

1. Apartament wynajmowany jest na doby, liczone od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
2. Opłata za pobyt w Obiekcie pobierana jest na 14 dni przed przyjazdem.
3. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić telefonicznie lub przez sms do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju lub apartamentu. Personel A Place Like Home uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.
5. Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest opłacenie rezerwacji apartamentu.
2. W apartamencie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane, dla których była opłacona rezerwacja.
3. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju. 
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z naszą recepcją.
Rezerwacje anulowane w ciągu 14 dni przed planowaną datą przyjazdu nie podlegają zwrotowi.

 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany, wyłączyć kuchenkę gazową, zgasić światło oraz zamknąć drzwi.
5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Obiekcie czy poza terenem Obiektu.

 

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. 

 

§7 CISZA NOCNA

1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.

 

§8 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego obiektu. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia apartamentu. Jest to koszt 400 zł.
Palenie jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz obiektu, na balkonach i tarasie.
2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
W szczególności zabronione jest urządzanie imprez oraz puszczanie głośnej muzyki. 
Niedostosowanie się do zakazu nadmiernego hałasowania i przestrzegania ciszy nocnej może wiązać się z poproszeniem Gości o natychmiastowe opuszczenie Obiektu bez zwrotu kosztu rezerwacji oraz z karą umowną w wysokości 400 zł.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu.
4. Zabrania się używania wszelkiego ognia, palenia świeczek lub innych przedmiotów wymagających użycia ognia we wszystkich apartamentach.

 

§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest A PLACE LIKE HOME Sp. z o.o., ul. Wiewiórcza 23, 80-126 Gdańsk, Polska.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl. 

 

 

DANE OSOBOWE

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@aplacelikehome.pl.
4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.

 
 
 
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eService.pl
 
Eservice gwarantuje bezpieczeństwo transakcji wykorzystując połączenie szyfrowane poprzez certyfikat TLS 256 bitów (certyfikat TLS 1.2), który zapewnia najwyższy standard bezpiecznej komunikacji.
 
Płatności można dokonywać także przy użyciu kart kredytowych.